Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše rakovinou?

sobota 3. leden 2009 21:11

Bernd Posselt, který je poslancem EP za bavorskou CSU prohlásil, že stále platné protievropské a rasistické dekrety prezidenta Edvarda Beneše vytvářejí nebezpečný rakovinný nádor v evropském právním pořádku a vyzval ČR k jejich zrušení.

Připomeňme si jeden inzerát v českém denním  tisku, neplacený komunisty:

Víte proč, kromě mnoha jiných důvodů, Česká republika nikdy nesmí ratifikovat Lisabonskou smlouvu? Protože její ratifikace může, a to bez přehánění, přivést Českou republiku ke státnímu bankrotu. Jak? Do Smlouvy totiž, jako její nedílnou součást, eurofederalisté zahrnuli i Chartu základních práv EU. Zdánlivě nevinný krok, který má ale pro nás (a také pro Slovensko) nedozírné následky. Činí z otázek rovnosti občanů, v tomto případě ovšem už rovnosti občanů EU, a z  jejich případné diskriminace, včetně majetkové újmy, která jim takto byla způsobena, případy, o kterých už nerozhodují soudy členských zemí, ale nově soud EU v Lucemburku. Československo po válce vysídlilo z našeho území většinu Sudetských Němců a zabavilo jejich majetek. Jde o domy, statky, pole, továrny, lázeňské léčebny, sklárny, vinice a další majetek, který zde museli Němci zanechat. Zabaven byl majetek téměř tří miliónů osob! Charta základních práv EU, jako součást práva EU, náhle pomíjí české soudy a umožňuje Sudetským Němcům domáhat se restituce tohoto zabaveného majetku přímo u nově příslušného soudu v Lucemburku. Charta umožní dokonce přezkoumávat již platná a zdánlivě konečná rozhodnutí českých soudů o požadavcích Sudetských Němců na odškodnění. V případě ratifikace Lisabonské smlouvy se Sudetští Němci budou moci, ovšem už jako evropští občané, obracet na soud EU s žalobou na Českou republiku pro porušení principu rovnosti a z něj pak vyvozovat diskriminaci s následnou majetkovou škodou, s nárokem na plnou restituci od českého státu. Přitom nepůjde o retroaktivitu! Po okázalém podpisu právě Charty jako součásti Lisabonské smlouvy v Evropském parlamentu pronesl předseda parlamentu, německý poslanec, Hans-Gert Pöttering krátký projev. Vyzdvihl v něm jen jedno jediné: „...od tohoto okamžiku se bude moci každý evropský občan bezprostředně a přímo obracet na soud EU v Lucemburku s žalobami na diskriminaci“. Koho tím asi mínil? Byl to, mimochodem, tentýž Pöttering, který jen pár měsíců před tím pronesl neobvyklý a pro Českou republiku urážlivý projev na srazu Sudetoněmeckého Landsmanschaftu.

Přední český ústavní právník  profesor Václav Pavlíček v reakci na varovné interview poslance Evropského parlamentu Vladimíra Železného v Právu upozornil, že Charta jako součást Lisabonské smlouvy sice nemůže zpětně revidovat Benešovy dekrety, že však s ohledem na nově posílený princip rovnosti občanů EU zakládá  nebezpečí restituce zabaveného majetku Sudetských Němců. Tento navýsost vážný a respektu hodný hlas byl českými médii pominut nebo uveden jen okrajově. Důvodem je snad i vlastnická skladba většiny tištěných médií u nás. Byl však pominut i většinou českých politiků a veřejných činitelů a ti snad nejsou v německém vlastnictví? (...)

Tolik výňatek z inzerátu. Otázku, v čím vlastnictví jsou čeští politici, zodpoví blízká budoucnost. Zatím ale bohužel jediná politická strana  v ČR - KSČM  -  požaduje o kontroverzní Lisabonské smlouvě národní referendum a žádá Topolánkovu vládu, aby čas poskytnutý irským referendem využila k vyjednání právních záruk eliminujících výše naznačená rizika.  Topolánek se však k tomu nemá a pokouší se o nechutný politický handl s ČSSD: americký radar v ČR za Lisabon.

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Milan Rokytka

Svoboda slova je nedělitelná! Takové krédo prosazuji v Radiu Haló Futura (RHF), prvním politickém rádiu v České republice.

Psát a mluvit se může o všem, neexistuje nelegitimní otázka.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora